Adatkezelési tájékoztató
Bevezető

A Salesweb Kft. (8226 Alsóörs, Füredi út 42.) a továbbiakban Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Jelen tájékoztató hatálya Szolgáltató weblapjain (http://www.kuponosutazas.hu), és aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki. Az adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.kuponosutazas.hu/adatvedelem

A tájékoztató és a belső adatvédelmi szabályzat módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
Definíciók
 1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
  1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Alapelvek
 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 3. Személyes adat akkor kezelhető, ha
  • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
 4. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
 5. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
 6. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
 7. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
 8. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
Adatkezelés a weboldalon
 1. A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 2. A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa; regisztráció/vásárlás esetén: név, telefon, e-mail cím, postacím, születési dátum, továbbá a Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok.
 3. Az adatok törlésének határideje: a regisztráció törlésével, a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató.
 4. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
  • postai úton a Salesweb Kft. (8226 Alsóörs, Füredi út 42.) címen
  • e-mail útján az info@kuponosutazas.hu címen.
 5. Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.
 6. Szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 7. A Szolgáltató az érintettek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli. A Szolgáltató a feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel
 8. A Szolgáltató a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata, pl. regisztráció/vásárlás, kérdőív kitöltés, hírlevél küldés) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.
 9. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.
 10. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
  1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  2. Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 11. A Felhasználókról a Szolgáltató ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldal, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve statisztikai célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. A Szolgáltató a Szolgáltatások minőségének javítása érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyez el, amennyiben ehhez Felhasználó hozzájárul. Amennyiben nem járul hozzá Felhasználó, azt előzetesen jelzi az „Adatkezelés a weboldalon” fejezet 4. pontjában meghatározott elérhetőségeken.
 12. Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani. Az adatokat mindig az éppen aktuális partnerünk felé továbbítjuk, melyről tájékoztatást kérhet az "Adatkelezés a weboldalon" fejezet 4. pontjában található elérhetőségeken.
 13. Online fizetés esetén a tranzakció azonosítót, a vásárlás összegét, dátumát és időpontja továbbításra kerül a tranzakciót lebonyolító CIB Bank Zrt. felé. A személyes adatok törlését – a számviteli bizonylatok kivételével – a jelen fejezet 4. pontjában közzétett elérhetőségeken lehet kérni.
 14. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.
 15. A Weboldalak külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelősségét kizárja.
 16. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait.
Hírlevél, DM tevékenység
 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.
 2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 4. Az adatkezelés célja: gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése Felhasználó részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
 6. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont, IP cím.
 7. Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.
Adatbiztonság
 1. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.
 2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.
 3. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 4. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.
Tájékoztatás az adatkezelésről
 1. A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Szolgáltató feltüntetett elérhetőségein.
 2. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
 3. Szolgáltató a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
 4. Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 5. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 6. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
 7. Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Jogorvoslat
 1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.
 2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
 4. Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Belföldi ajánlatok
- Majerik Hotel ***, Hévíz - Bambara Hotel****premium, Felsőtárkány - Hotel Narád & Park****Szálloda , Mátraszentimre - Kék Lagúna Apartmanok, Egerszalók - Apartman Hotel, Sárvár - Club 218 Premium Wellness Apartman, Siófok - Panoráma Wellness Apartman Hotel, Hajdúszoboszló - Gyöngyvirág Hotel, Mátrafüred - CE Plaza Hotel, Siófok - Park Hotel, Miskolctapolca - Családi Wellness Hotel Gyula, Gyula - Hotel Aqua, Eger - Triász Aparthotel, Kehidakustány - Kikelet Club Hotel ***, Miskolctapolca - Korona Hotel Eger, Eger - Hotel Cabernet Villánykövesd, Villány - Násfa Hotel & Spa , Feldebrő - Hellasz Apartman, Gyula - Triász Aparthotel, Kehidakustány - Zafír Apartman Sárvár, Sárvár - Kék Duna Wellness Hotel ****, Ráckeve - Luxus Tanya, Szilvásvárad - Prestige Ház, Hévíz - Hotel Reál ***, Balatonföldvár - Hotel Arkadia, Pécs - Hotel Írottkő Kőszeg, Kőszeg - Attila Wellness Ház, Hévíz - Admirál Villa Kehida, Kehidakustány - Ponty-Lak Vendégház, Dávod - Kristály Hotel ***, Keszthely - Margit Apartman, Hajdúszoboszló - Hotel Reál ***, Balatonföldvár - Csillagtúra Panzió Eger, Eger - D-Hotel, Gyula - Majerik Hotel ***, Hévíz - Alföld Gyöngye ***, Orosháza - Kék Lagúna Apartmanok, Egerszalók - Egri Korona Borház és Wellness Hotel, Demjén - Ferienwohnung Vendégház Kecskemét, Kecskemét - Palatinus Szálló, Sopron - Börzsöny Tóvik Vadászház Szokolya, Szokolya - Termál Hotel Liget, Érd - Hotel Eger & Park ****, Eger - Aqua-Lux Wellness Hotel, Cserkeszőlő - Corvin Hotel Gyula & Wellness Apartmanok ***, Gyula - Csillagtúra Panzió Eger, Eger - Platán Panzió Dobogókő és Erdei Villa, Dobogókő - Panoráma Wellness Apartman Hotel, Hajdúszoboszló - Dráva Hotel Thermal Resort ****, Harkány - Alfa Hotel és Wellness Centrum*** Superior, Miskolctapolca - Alfa Hotel és Wellness Centrum*** Superior, Miskolctapolca - Duna Parti Vendégház, Szigetbecse - Fried Kastély Szálloda és Étterem****, Simontornya - Crocus Gere Bor Hotel, Villány - Hotel Európa, Dombóvár-Gunaras - Salgó Hotel Salgótarján, Salgótarján - Azurit Apartmanház, Cserkeszőlő - Aqua-Spa Wellness Hotel, Cserkeszőlő - Szent Gellért Hotel, Székesfehérvár - Hotel Mária, Balatonmáriafürdő - Malom Hotel, Debrecen - CE Plaza Hotel, Siófok - Panoráma Wellness Apartman Hotel, Hajdúszoboszló - Várfürdő Panzió, Gyula - Hotel Bonvino Wine & Spa Badacsony ****, Badacsony - Szindbád Wellness Hotel, Balatonszemes - Boni Karos Termál Hotel , Zalakaros - 4 ász Deluxe Apartman, Gyula - Gyöngyvirág Hotel, Mátrafüred - Hajdú Kastély Hotel, Hajdúszoboszló - Bellevue Konferencia és Wellness Hotel, Esztergom - Tornácos Panzió és Étterem Hegykő, Hegykő - Rákóczi Panzió, Sárospatak - Kék Lagúna Apartmanok, Egerszalók - Duna Residence*****, Dunaszentmiklós - Sweet-Life Wellness Apartman Egerszalók, Egerszalók - Aqua Hotel Gyula, Gyula - Attila Wellness Ház, Hévíz - Hotel Szieszta ***, Sopron - Hotel Caramell**** Villa Rosato Apartmanház, Bükfürdő - Dráva Hotel Thermal Resort ****, Harkány - Bodrogi Kúria **** Wellness Hotel, Inárcs - Hotel Vital ****, Zalakaros - Hotel Platán, Székesfehérvár - Margit Apartman, Hajdúszoboszló - Carpediem Apartman, Hajdúszoboszló - Hotel Silvanus, Visegrád - Margaréta Apartmanház Bogács, Bogács - Kehida Family Resort ***, Kehidakustány - Hotel Európa, Dombóvár-Gunaras - Hotel Stáció **** Superior Wellness & Konferencia Hotel, Vecsés - Hotel Imperial Gyógyszálló és Gyógyfürdő, Kiskőrös - Hotel Piroska, Bükfürdő - Bodrogi Kúria **** Wellness Hotel, Inárcs - Alfa Hotel és Wellness Centrum*** Superior, Miskolctapolca - Cseppkő Panzió Abaliget, Abaliget - Club 218 Premium Wellness Apartman, Siófok - Hotel Vital ****, Zalakaros - Ametiszt Hotel Harkány, Harkány - Club 218 Premium Wellness Apartman, Siófok - Wellness Aparthotel, Zalacsány - Nimród Pihenőház Egerszalók, Egerszalók - Kék Lagúna Apartmanok, Egerszalók - Hotel Négy Évszak *** Superior, Hajdúszoboszló - Téglavár Apartman Gyula, Gyula - Bajor Panzió Étterem Aparthotel, Bük - Komfort Hotel Platán, Harkány - Balla Apartmanház Siófok, Siófok - Alfa Apartman, Cserkeszőlő - Granárium, Nagysáp - Nimród Pihenőház Egerszalók, Egerszalók - Hotel Arborétum Sárvár, Sárvár - Szindbád Wellness Hotel, Balatonszemes - Absolut Wellness Apartman, Hajdúszoboszló - Hotel Írottkő Kőszeg, Kőszeg - Szerencsemák Panzió, Kehidakustány - Palace Hotel****, Hévíz - Nimród Pihenőház Egerszalók, Egerszalók - Börzsöny Tóvik Vadászház Szokolya, Szokolya - Családi Wellness Hotel Gyula, Gyula - Anna Grand Hotel Wine & Vital ****, Balatonfüred - Szindbád Wellness Hotel, Balatonszemes - Hotel Arborétum Sárvár, Sárvár - Palace Hotel****, Hévíz - Milánói utazás repülőjeggyel, szállással és illetékekkel, Milánó - Családi Wellness Hotel Gyula, Gyula - Média Apartman Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - Wellness Hotel Kakadu *** Superior, Keszthely - Násfa Hotel & Spa , Feldebrő - Ramada Hotel & Resort Lake Balaton, Balatonalmádi - Vár Hotel Wellness és Kastélyszálló, Visegrád - Szent Gellért Hotel, Székesfehérvár - Club Karos Spa**** Wellness Resort Zalakaros, Zalakaros - Termál Hotel Liget, Érd - Hotel Írottkő Kőszeg, Kőszeg - Dráva Hotel Thermal Resort ****, Harkány - Kehida Vendégház *, Kehidakustány - Major Apartmanház London Pub apartman, Hajdúszoboszló - Hotel Experience, Dédestapolcsány - Várfürdő Panzió, Gyula - Kristály Hotel ***, Keszthely - Egri Korona Borház és Wellness Hotel, Demjén - Kék Villa Apartmanház, Hévíz - Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness****, Mezőkövesd - Walden Hotel, Dobogókő - Nimród Pihenőház Egerszalók, Egerszalók - Barbara Apartmanház Kehidakustány, Kehidakustány - Offi Ház Hotel Eger, Eger - Grand Hotel Glorius Makó, Makó - Gunaras Resort Spa Hotel **** Superior, Dombóvár - Jakabi Vadászház, Gödöllő - Bélkő Panzió Bélapátfalva, Bélapátfalva - Gyulai Meseház Apartman ***, Gyula - Siesta Panzió, Nyíregyháza - Jázmin Panzió, Gyula - Butik Design Rooms, Abádszalók - Kis Helikon Relax & Luxury Villa, Hévíz - Royal Mediterran ****, Siófok - Club 218 Premium Wellness Apartman, Siófok - Vár Hotel Wellness és Kastélyszálló, Visegrád - Főnix Club Hotel & Wellness, Hévíz - Asztrik Szálláshely, Kalocsa - Főnix Club Hotel & Wellness, Hévíz - Birdland Apartmanok, Bükfürdő - Hotel Szent János, Mohács - Amira Boutique Hotel Hévíz Wellness & Spa, Hévíz - Főnix Club Hotel & Wellness, Hévíz - Palace Hotel****, Hévíz - Hotel Margaréta, Balatonfüred - Diamant Hotel Szigetköz, Dunakiliti - Róza Hotel*** Esztergom, Esztergom - Majerik Hotel ***, Hévíz - Club 218 Premium Wellness Apartman, Siófok - Kikelet Club Hotel ***, Miskolctapolca - Sweet-Life Wellness Apartman Egerszalók, Egerszalók - CE Hotel FIT****, Hévíz - Börzsöny Tóvik Vadászház Szokolya, Szokolya - Hotel Silvanus, Visegrád - Butik Design Rooms, Abádszalók - Baross City Hotel, Budapest - Kék Duna Wellness Hotel ****, Ráckeve - Gambrinusz Apartman, Hajdúszoboszló - Bagoly Relax Fogadó, Gyömrő - Vándorbab Apartmanok és Étterem, Kehidakustány - Kastélyhotel Sasvár Resort, Parádsasvár - Hotel Imperial Gyógyszálló és Gyógyfürdő, Kiskőrös - Gyulai Meseház Apartman ***, Gyula - Aqua Hotel Gyula, Gyula - Harmónia Wellness Villa, Szilvásvárad - Alföld Gyöngye ***, Orosháza - Dream Homes City Apartment Széna Budapest, Budapest - Korona Hotel Eger, Eger - Hotel Imperial Gyógyszálló és Gyógyfürdő, Kiskőrös - CE Plaza Hotel, Siófok - Zafír Apartman Sárvár, Sárvár - Ametiszt Hotel Harkány, Harkány - Wellness Aparthotel, Zalacsány - Hotel Szent István, Eger - Corso Hotel Pécs, Pécs - Dráva Hotel Thermal Resort ****, Harkány - Minaret Hotel, Eger - Kék Lagúna Apartmanok, Egerszalók - CE Hotel FIT****, Hévíz - Plage Hotel****, Hajdúszoboszló - Bástya Wellness Hotel ****, Miskolctapolca - Ferienwohnung Vendégház Kecskemét, Kecskemét - AquaTherm Hotel***, Zalakaros - Szidónia Kastélyszálloda, Röjtökmuzsaj - Hotel Négy Évszak *** Superior, Hajdúszoboszló - Ponty-Lak Vendégház, Dávod - Magdaléna Apartmanház, Zalakaros - Komfort Hotel Platán, Harkány - Park Hotel, Miskolctapolca - Angyal Borászat, Rátka - Hotel Continent Szálloda és Étterem ****, Nyíregyháza - Amarilisz Vendégház, Kehidakustány - Panoráma Wellness Apartman Hotel, Hajdúszoboszló - Sweet-Life Wellness Apartman Egerszalók, Egerszalók - Zöld Béka Vendég- és Apartmanház *, Hajdúszoboszló - Hotel Helikon***, Keszthely - Palace Hotel****, Hévíz - Öreg- Tó Club Hotel , Tata - Corso Hotel Pécs, Pécs - Vinum Wellness és Konferencia Hotel****, Kiskőrös - Bagoly Relax Fogadó, Gyömrő - Várszálló Apartman, Gyula - Ponty-Lak Vendégház, Dávod - Diamant Hotel Szigetköz, Dunakiliti - Hotel Unicornis**** Eger , Eger - Hotel Szent István, Eger - Hotel Divinus*****, Debrecen - Gambrinusz Apartman, Hajdúszoboszló - Boni Karos Termál Hotel , Zalakaros - Piroska Villa Hévíz, Hévíz - Hotel Silver****superior, Hajdúszoboszló - Szent Orbán Erdei Wellness Hotel****, Nagybörzsöny - Diamant Hotel Szigetköz, Dunakiliti - Club 218 Premium Wellness Apartman, Siófok - Laguna Apartman Hévíz, Hévíz - Hungária Panzió, Miskolctapolca - Hotel Európa, Dombóvár-Gunaras - Aqua-Lux Wellness Hotel, Cserkeszőlő - Kikelet Club Hotel ***, Miskolctapolca - Amira Boutique Hotel Hévíz Wellness & Spa, Hévíz - Rózsa Apartman, Szilvásvárad - Kehida Vendégház *, Kehidakustány - Boni Karos Termál Hotel , Zalakaros - Platán Panzió Dobogókő és Erdei Villa, Dobogókő - Park Hotel Pelikán, Szombathely - Hotel Aurum, Hajdúszoboszló - Csillagtúra Panzió Eger, Eger - Hotel Szent János, Mohács - Gyöngyvirág Hotel, Mátrafüred - Hotel Mária, Balatonmáriafürdő - AquaTherm Hotel***, Zalakaros - Hegyi Panzió, Szilvásvárad - Apollo Thermalhotel & Apartments****, Hajdúszoboszló - Főnix Club Hotel & Wellness, Hévíz - Margit Apartman, Hajdúszoboszló - Piroska Villa Hévíz, Hévíz - Luxus Apartmanok, Hajdúszoboszló - Corso Hotel Pécs, Pécs - Imola Udvarház Hotel, Eger - Thermal Hotel Victoria, Hajdúszoboszló - Bagolyvár Étterem és Vendégház, Inárcs - Corvin Hotel Gyula & Wellness Apartmanok ***, Gyula - Kastélyhotel Sasvár Resort, Parádsasvár - Motel California Budapest, Budapest - Hungária Panzió, Miskolctapolca - Média Apartman Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - Kék Duna Wellness Hotel ****, Ráckeve - Öreg- Tó Club Hotel , Tata - Platán Panzió Dobogókő és Erdei Villa, Dobogókő - Mandala Day SPA, Budapest - Násfa Hotel & Spa , Feldebrő - Ambient Hotel & AromaSPA Sikonda Komló, Komló - Batthyány Kúria Zalacsány, Zalacsány - Admirál Villa Kehida, Kehidakustány - Animation City Hostel, Budapest - Villa Campana ***, Siófok - Hotel Piroska, Bükfürdő - Bellevue Konferencia és Wellness Hotel, Esztergom - Batthyány Kastélyszálló, Zalacsány - Hotel Piroska, Bükfürdő - Club 218 Premium Wellness Apartman, Siófok - Téglavár Apartman Gyula, Gyula - Tisza Balneum Hotel Konferencia & Wellness Központ ****, Tiszafüred - Hotel Arborétum Sárvár, Sárvár - Margaréta Apartmanház Bogács, Bogács - Platán Panzió Dobogókő és Erdei Villa, Dobogókő - Hotel Mediterran, Pécs - Hegyi Panzió, Szilvásvárad - Kék Duna Wellness Hotel ****, Ráckeve - Panoráma Wellness Apartman Hotel, Hajdúszoboszló - Szindbád Wellness Hotel, Balatonszemes - Amira Boutique Hotel Hévíz Wellness & Spa, Hévíz - Bástya Wellness Hotel ****, Miskolctapolca - Bellevue Konferencia és Wellness Hotel, Esztergom - Lili Vendégház, Kehidakustány - Kikelet Club Hotel ***, Miskolctapolca - Csillagtúra Panzió Eger, Eger - Hotel Imperial Gyógyszálló és Gyógyfürdő, Kiskőrös - Kehida Vendégház *, Kehidakustány - Bélkő Panzió Bélapátfalva, Bélapátfalva - Hotel Silver Resort ****, Balatonfüred - Thermal Hotel Victoria, Hajdúszoboszló - Kék Duna Wellness Hotel ****, Ráckeve - Hotel Experience, Dédestapolcsány - Gyöngyvirág Hotel, Mátrafüred - Home Made Hostel, Budapest - Kehida Vendégház *, Kehidakustány - Calimbra Wellness Hotel ****, Miskolctapolca - Ponty-Lak Vendégház, Dávod - Hotel Írottkő Kőszeg, Kőszeg - Ramada Hotel & Resort Lake Balaton, Balatonalmádi - Jakabi Vadászház, Gödöllő - Boutique Hotel Civitas Sopron, Sopron - Echo Residence All Suite Hotel, Tihany - Park Inn By Radisson, Sárvár - Corso Hotel Pécs, Pécs - Dóm Hotel ****, Szeged - Mesés Shiraz Hotel****superior, Egerszalók - Hotel Cabernet Villánykövesd, Villány - Magdaléna Apartmanház, Zalakaros - Hotel Piroska, Bükfürdő - Pálos Vendégház Zalacsány, Zalacsány - Hotel Stáció **** Superior Wellness & Konferencia Hotel, Vecsés - A16 Panzió, Harkány - X-Games Hotel Ifjúsági és Sportcentrum, Tiszaug - Média Apartman Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - Absolut Wellness Apartman, Hajdúszoboszló - Hotel Cabernet Villánykövesd, Villány - Pálma Panzió, Kaposvár - Média Apartman Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - Hotel Kitty ***, Miskolctapolca - Hotel Aqua, Eger - Ametiszt Hotel Harkány, Harkány - Kőszeghegyalja Vendégház ***, Horvátzsidány - CE Hotel FIT****, Hévíz - Aquatherma Termálfalu és Kemping ***, Zalaegerszeg - Média Apartman Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - Hotel Experience, Dédestapolcsány - Carpediem Apartman, Hajdúszoboszló - Club Hotel Pegasus ***, Tiszaug - Oliva Hotel, Veszprém - Malom Hotel, Debrecen - Royal Panzió Cserkeszőlő, Cserkeszőlő - Hotel Venus, Zalakaros - Média Apartman Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - Hotel Helikon***, Keszthely - Alfa Hotel és Wellness Centrum*** Superior, Miskolctapolca - Bodrogi Kúria **** Wellness Hotel, Inárcs - Gyulai Meseház Apartman ***, Gyula - Hotel Arkadia, Pécs - Corvin Hotel Gyula & Wellness Apartmanok ***, Gyula - Hotel Aurum Family, Hajdúszoboszló - Aqua Hotel Gyula, Gyula - Zöld Béka Vendég- és Apartmanház *, Hajdúszoboszló - Walden Hotel, Dobogókő - Hotel Romantik Eger, Eger - Alfa Hotel és Wellness Centrum*** Superior, Miskolctapolca - Corso Hotel Pécs, Pécs - Jakabi Vadászház, Gödöllő - Vár Hotel Wellness és Kastélyszálló, Visegrád - Öreg- Tó Club Hotel , Tata - Komfort Hotel Platán, Harkány - Jagello Business Hotel ***, Budapest - Hellasz Várapartman, Gyula - Hotel Stáció **** Superior Wellness & Konferencia Hotel, Vecsés - Hotel Silvanus, Visegrád - Börzsöny Tóvik Vadászház Szokolya, Szokolya - Boni Karos Termál Hotel , Zalakaros - Kikelet Club Hotel ***, Miskolctapolca - Hotel Aurora ****, Miskolctapolca - Aqua-Lux Wellness Hotel, Cserkeszőlő - Hajdú Kastély Hotel, Hajdúszoboszló - Palatinus Szálló, Sopron - Natura Hill, Zebegény - Zafír Apartman Sárvár, Sárvár - Hunguest Hotel Flóra, Eger - Hotel Venus, Zalakaros - Várárok Apartman Gyula, Gyula - Aqua Hotel Gyula, Gyula - Zafír Apartman Sárvár, Sárvár - Hotel Cabernet Villánykövesd, Villány - Imola Hotel Platán****, Eger - Hotel Szent János, Mohács - Mari Néni Fogadója, Kehidakustány - Ramada Hotel & Resort Lake Balaton, Balatonalmádi - Koktél- és sörhajó, Budapest - Royal Mediterran ****, Siófok - Magdaléna Apartmanház, Zalakaros - Vár Hotel Wellness és Kastélyszálló, Visegrád - Somogy Kertje Üdülőfalu ****, Bonnya - Hotel Silver Resort ****, Balatonfüred - Hotel Hévíz Superior, Cserszegtomaj - Club 218 Premium Wellness Apartman, Siófok - Hotel Narád & Park****Szálloda , Mátraszentimre - Hotel Silvanus, Visegrád - Zafír Apartman Sárvár, Sárvár - Amira Boutique Hotel Hévíz Wellness & Spa, Hévíz - Hotel Aurora ****, Miskolctapolca - Hotel Szent István, Eger - Hotel Arborétum Sárvár, Sárvár - Sétarepülés Budapest felett, Budapest - Dóm Hotel ****, Szeged - Friskó Panzió, Zalakaros - Laguna Apartman Hévíz, Hévíz - Pincelakat Borház és Szálloda, Császártöltés - Deák Vendégház Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - Aqua Hotel Gyula, Gyula - Hotel Négy Évszak *** Superior, Hajdúszoboszló - Sweet-Life Wellness Apartman Egerszalók, Egerszalók - Hotel Napfény ***, Zalakaros - Hotel Bodrog****, Sárospatak - Jakabi Vadászház, Gödöllő - Alfa Hotel és Wellness Centrum*** Superior, Miskolctapolca - Hotel Aurora ****, Miskolctapolca - Illaberek Panzió Eger, Eger - Apartman Hotel, Sárvár - Hotel Platán, Székesfehérvár - Kehida Vendégház *, Kehidakustány - Palace Hotel****, Hévíz - Hotel Írottkő Kőszeg, Kőszeg - Ramada Hotel & Resort Lake Balaton, Balatonalmádi - Mari Néni Fogadója, Kehidakustány - Aqua-Spa Wellness Hotel, Cserkeszőlő - Majerik Hotel ***, Hévíz - Hotel Unicornis**** Eger , Eger - Kehida Family Resort ***, Kehidakustány - Horváth Vendégház *, Kehidakustány - Villapark Zalacsány ***, Zalacsány - Szidónia Kastélyszálloda, Röjtökmuzsaj - Diamant Hotel Szigetköz, Dunakiliti - Aqua-Spa Wellness Hotel, Cserkeszőlő - Násfa Hotel & Spa , Feldebrő - CE Plaza Hotel, Siófok - Amarilisz Vendégház, Kehidakustány - Hellasz Várapartman, Gyula - Bástya Wellness Hotel ****, Miskolctapolca - Corso Hotel Pécs, Pécs - Dream Homes City Apartment Széna Budapest, Budapest - Park Hotel Ambrózia ***, Hajdúszoboszló - Bástya Wellness Hotel ****, Miskolctapolca - Somogy Kertje Üdülőfalu ****, Bonnya - Kék Lagúna Apartmanok, Egerszalók - Csillagtúra Panzió Eger, Eger - Anna Grand Hotel Wine & Vital ****, Balatonfüred - Kis Helikon Relax & Luxury Villa, Hévíz - Ferienwohnung Vendégház Kecskemét, Kecskemét - Park Hotel ***, Gyula - Akácvirág Vendégház, Szilvásvárad - A16 Panzió, Harkány - Grand Hotel Glorius Makó, Makó - Diamant Hotel Szigetköz, Dunakiliti - Royal Mediterran ****, Siófok - Birdland Apartmanok, Bükfürdő - CE Hotel FIT****, Hévíz - Hotel Makár Sport & Wellness ****, Pécs - Hotel Korona Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - Alföld Gyöngye ***, Orosháza - Majerik Hotel ***, Hévíz - ABACUS Business & Wellness Hotel****, Herceghalom - Echo Residence All Suite Hotel, Tihany - Barátság Gyógy- és Wellness Szálloda***superior, Hajdúszoboszló - Bagolyvár Étterem és Vendégház, Inárcs - Kehida Family Resort ***, Kehidakustány - Hotel***+ Panoráma, Balatongyörök - Termál Hotel Liget, Érd - Illaberek Panzió Eger, Eger - Hotel Szent János, Mohács - Balla Apartmanház Siófok, Siófok - Hellasz Apartman, Gyula - Thermál Park Egerszalók ****, Egerszalók - Zöld Béka Vendég- és Apartmanház *, Hajdúszoboszló - Palace Hotel****, Hévíz - Ponty-Lak Vendégház, Dávod - Vinum Wellness és Konferencia Hotel****, Kiskőrös - Hotel Óbester ****, Debrecen - Kenézy Szállás, Hajdúszoboszló - Duna Parti Vendégház, Szigetbecse - Násfa Hotel & Spa , Feldebrő - Hotel Rubinia, Eger - Oliva Hotel, Veszprém - Hajdú Kastély Hotel, Hajdúszoboszló - Gyöngyvirág Hotel, Mátrafüred - Anna Grand Hotel Wine & Vital ****, Balatonfüred - Mozart Hotel ****, Szeged - Azurit Apartmanház, Cserkeszőlő - Apollo Thermalhotel & Apartments****, Hajdúszoboszló - Balla Apartmanház Siófok, Siófok - Margit Apartman, Hajdúszoboszló - Zöld Béka Vendég- és Apartmanház *, Hajdúszoboszló - Libra Hotel Veresegyház, Veresegyház - Major Apartmanház London Pub apartman, Hajdúszoboszló - Boutique Hotel Civitas Sopron, Sopron - Natura Hill, Zebegény - Birdsong Hotel, Zalaszentlászló - Plage Hotel****, Hajdúszoboszló - Várszálló Apartman, Gyula - Jázmin Panzió, Gyula - Imola Hotel Platán****, Eger - Hotel Romantik Eger, Eger - Hotel Korona Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - Ponty-Lak Vendégház, Dávod - CE Plaza Hotel, Siófok - Jakabi Vadászház, Gödöllő - Vinum Wellness és Konferencia Hotel****, Kiskőrös - Bellevue Konferencia és Wellness Hotel, Esztergom - La Contessa Kastélyhotel ****, Szilvásvárad - Libra Hotel Veresegyház, Veresegyház - Amira Boutique Hotel Hévíz Wellness & Spa, Hévíz - Canada Hotel Budapest, Budapest - Barátság Gyógy- és Wellness Szálloda***superior, Hajdúszoboszló - Palace Hotel****, Hévíz - Alföld Gyöngye ***, Orosháza - Családi Wellness Hotel Gyula, Gyula - Apollo Thermalhotel & Apartments****, Hajdúszoboszló - London Pub Apartman, Hajdúszoboszló - Motel California Budapest, Budapest - Magdaléna Apartmanház, Zalakaros - Oko Park Panzio Kemping es Kalandpark, Szarvaskö - Vár Hotel Wellness és Kastélyszálló, Visegrád - Ramada Hotel & Resort Lake Balaton, Balatonalmádi - Walden Hotel, Dobogókő - Club Hotel Pegasus ***, Tiszaug - Szerencsemák Panzió, Kehidakustány - Pálma Panzió, Kaposvár - Ágnes Hotel, Hévíz - Club 218 Premium Wellness Apartman, Siófok - Alfa Apartman, Cserkeszőlő - Hotel Silvanus, Visegrád - Kis Helikon Relax & Luxury Villa, Hévíz - Hotel Arkadia, Pécs - Pálma Panzió, Kaposvár - Kehida Family Resort ***, Kehidakustány - Harmónia Wellness Villa, Szilvásvárad - Násfa Hotel & Spa , Feldebrő - Hotel Mediterran, Pécs - Club Hotel Pegasus ***, Tiszaug - Corso Boutique Hotel Gyula, Gyula - Hotel Mária, Balatonmáriafürdő - Balla Apartmanház Siófok, Siófok - Hotel Panoráma, Eger - Főnix Club Hotel & Wellness, Hévíz - Angyal Borászat, Rátka - Konferencia Hotel, Győr - Anna Grand Hotel Wine & Vital ****, Balatonfüred - Hotel Stáció **** Superior Wellness & Konferencia Hotel, Vecsés - Boutique Hotel Civitas Sopron, Sopron - Corvin Hotel Gyula & Wellness Apartmanok ***, Gyula - CE Plaza Hotel, Siófok - Korona Hotel Eger, Eger - Várfürdő Panzió, Gyula - Kehida Family Resort ***, Kehidakustány - Siesta Panzió, Nyíregyháza - Harmónia Wellness Villa, Szilvásvárad - Hotel Stáció **** Superior Wellness & Konferencia Hotel, Vecsés - Gyulai Meseház Apartman ***, Gyula - Offi Ház Hotel Eger, Eger - Prestige Ház, Hévíz - Corso Boutique Hotel Gyula, Gyula - Gambrinusz Apartman, Hajdúszoboszló - Hotel Cabernet Villánykövesd, Villány - Villa Rigo Panzió Verpelét, Verpelét - Oxigén Hotel **** & ZEN Spa, Noszvaj - Mátyus Udvarház, Eger - Korona Hotel Eger, Eger - Korona Hotel Eger, Eger - Hotel Aqua, Eger - Villa Natura ***, Garabonc - Ferienwohnung Vendégház Kecskemét, Kecskemét - Calimbra Wellness Hotel ****, Miskolctapolca - Gyulai Meseház Apartman ***, Gyula - Hotel Romantik Eger, Eger - Imola Hotel Platán****, Eger - Hellasz Várapartman, Gyula - Ametiszt Hotel Harkány, Harkány - Hotel Rubinia, Eger - Hotel Romantik Eger, Eger - Alföld Gyöngye Hotel***, Gyopárosfürdő - Minaret Hotel, Eger - CE Hotel FIT****, Hévíz - Hajdú Kastély Hotel, Hajdúszoboszló - Hotel Fagus Konferencia és Wellnesshotel ****, Sopron - HoldLux Apartmanok, Sárvár - Szent Orbán Erdei Wellness Hotel****, Nagybörzsöny - Panoráma Wellness Apartman Hotel, Hajdúszoboszló - Azurit Apartmanház, Cserkeszőlő - Ametiszt Hotel Harkány, Harkány - Rákóczi Panzió, Sárospatak - Hotel Margaréta, Balatonfüred - Andreas Wellness és Borház Panzió, Badacsonytördemic - Elizabeth Hotel****Superior, Gyula - Hotel Margaréta, Balatonfüred - Hotel Kitty ***, Miskolctapolca - Hotel Venus, Zalakaros - Korona Hotel Eger, Eger - 4 ász Deluxe Apartman, Gyula - Sweet-Life Wellness Apartman Egerszalók, Egerszalók - Laroba Wellness & Tréning Hotel ****, Alsóörs - Hotel Korona Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - Hotel Vital ****, Zalakaros - Dráva Hotel Thermal Resort ****, Harkány - Hajdú Kastély Hotel, Hajdúszoboszló - Wellness Hotel Kakadu *** Superior, Keszthely - Börzsöny Tóvik Vadászház Szokolya, Szokolya - Jókai Villa Hotel ****, Siófok - Hotel Platán, Székesfehérvár - Hotel Aurum, Hajdúszoboszló - Kőkapu Vadászkastély és Hotel ***, Nagyhuta - Fried Kastély Szálloda és Étterem****, Simontornya - Gosztola Gyöngye Wellness Hotel, Gosztola - Öko-park Panzió,kemping és Kalandpark, Eger-Szarvaskő - Villa Natura ***, Garabonc - Csillagtúra Panzió Eger, Eger - Pálos Vendégház Zalacsány, Zalacsány - Csillagtúra Panzió Eger, Eger - Hotel Bonvino Wine & Spa Badacsony ****, Badacsony - Ferienwohnung Vendégház Kecskemét, Kecskemét - Hotel Cascade Resort & Spa ****, Demjén - Pálma Panzió, Kaposvár - Hotel Romantik Eger, Eger - Hotel Unio, Budapest - Oxigén Hotel **** & ZEN Spa, Noszvaj - Ramada Hotel & Resort Lake Balaton, Balatonalmádi - Pálma Panzió, Kaposvár - Park Hotel, Miskolctapolca - Corvin Hotel Gyula & Wellness Apartmanok ***, Gyula - Panoráma Wellness Apartman Hotel, Hajdúszoboszló - Cseppkő Panzió Abaliget, Abaliget - Amira Boutique Hotel Hévíz Wellness & Spa, Hévíz - CE Hotel FIT****, Hévíz - Ametiszt Hotel Harkány, Harkány - CE Plaza Hotel, Siófok - Arena Savaria, Szombathely - Salgó Hotel Salgótarján, Salgótarján - Börzsöny Tóvik Vadászház Szokolya, Szokolya - Ferienwohnung Vendégház Kecskemét, Kecskemét - Deák Vendégház Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - Akácvirág Vendégház, Szilvásvárad - Kis Helikon Relax & Luxury Villa, Hévíz - Barátság Gyógy- és Wellness Szálloda***superior, Hajdúszoboszló - Park Hotel, Miskolctapolca - Média Apartman Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - Várfürdő Panzió, Gyula - Ferienwohnung Vendégház Kecskemét, Kecskemét - Dráva Hotel Thermal Resort ****, Harkány - Csillagtúra Panzió Eger, Eger - Öreg- Tó Club Hotel , Tata - Azurit Apartmanház, Cserkeszőlő - Kőszeghegyalja Vendégház ***, Horvátzsidány - Szabadulós játék Óbudán, Budapest - Magyar Ízek Magyar Háza, Budapest - Barbara Apartmanház Kehidakustány, Kehidakustány - Mátyus Udvarház, Eger - Jakabi Vadászház, Gödöllő - Anna Grand Hotel Wine & Vital ****, Balatonfüred - Várárok Apartman Gyula, Gyula - Barátság Gyógy- és Wellness Szálloda***superior, Hajdúszoboszló - Bagoly Relax Fogadó, Gyömrő - CE Hotel FIT****, Hévíz - Zöld Béka Vendég- és Apartmanház *, Hajdúszoboszló - Rózsa Apartman, Szilvásvárad - Aqua-Lux Wellness Hotel, Cserkeszőlő - Hotel Arborétum Sárvár, Sárvár - Dráva Hotel Thermal Resort ****, Harkány - Rózsa Apartman, Szilvásvárad - Dráva Hotel Thermal Resort ****, Harkány - Club Hotel Pegasus ***, Tiszaug - Hotel Fortuna, Zalakaros - Főnix Club Hotel & Wellness, Hévíz - Carpediem Apartman, Hajdúszoboszló - Corvin Hotel Gyula & Wellness Apartmanok ***, Gyula - Hotel Romantik Eger, Eger - Hotel Silvanus, Visegrád - Hotel Aqua, Eger - Bagolyvár Étterem és Vendégház, Inárcs - Pincelakat Borház és Szálloda, Császártöltés -

Külföldi ajánlatok
- Hôtel Alcyone, Velence - Marilleva Apartmanok, Marilleva - Hotel Aida ****, Prága - Apartmanház Central, Bad Kleinkirchheim - Forget Me Not Bed and Breakfast, Barcelona - Hostal de la Placa, Barcelona - Seevillen Excelsior , Augsdorf - Hotel DUO ****, Prága - Schloss Hotel Dolomiti, Canazei - Hotel Edelweiss Götzens, Götzens - Hotel Old Inn Cesky Krumlov, Cesky Krumlov - Panorama Hotel Praag, Prága - Hotel Bonalba Alicante, Alicante - Hotel Tropical, Lido di Jesolo - Panorama Hotel Praag, Prága - Charming House Marqu?s, Porto - Velencei utazás repülőjeggyel, szállással és illetékekkel, Velence - Casa Simpatia, Róma - Dvorak Spa Hotel, Karlovy Vary - Hotel Ruze, Český Krumlov - Hotel Bacher, Riva di Tures - Landgut Hotel Bergland Hof, Neureichenau - Hotel Rey Carlos, Maspalomas - Hotel Ribera de Triana, Sevilla - World Fashion Apartments Amsterdam, Amszterdam - Design Merrion Hotel, Prága - Panorama Hotel Prague****, Prága - Holiday Inn Watford, Watford - Hotel Voyage, Prága - First Mountain Kaprun, Kaprun - Hotel Bonifacio, Firenze - B&S; Pension, Bad Kleinkirchheim - Villa Ida, Laigueglia - Hotel Schwarzbachtal in Erlbach, Erlbach - Petit Chateau B&B;, Montecatini Terme PT - Hotel Gasthof zum Loewen, Meltina - Hotel Villa Gasparini, Venice - Hotel Palace Bellevue Opatija, Opatija - Hotel Blu Morisco, Cannigione - Bristol Hotel Opatija, Abbázia - La Prima Fashion Hotel****, Bécs - Apartmanház Central, Bad Kleinkirchheim - Plaza Hotel Ljubljana, Ljubljana - Wald Hütte, Hollersbach - Steigenberger Hotel Hamburg, Hamburg - Hotel Weismayr, Badgastein - Gästehaus Jäger, Mariapfarr - Ferienwohnung Koralpe, Koralpe - Alcova del Doge , Mira - Apartman Sole Alto, Marilleva - Adriatiq Resort Fontana**/****, Jelsa - Hotel Ruze***** Cesky Krumlov, Český Krumlov - Haus Anni***, Bad Kleinkirchheim - Hotel Savoy Paris-Clichy, Clichy - Hotel Falkensteiner Am Schottenfeld , Bécs - Mercure Paris La Defense 5, Courbevoie - Madanis Liceo***, Barcelona - Hotel Sovrana, Rimini - Olasz adriai nyaralás, Lido di Spina - Hotel Jägerhof, Zams - Pure White Design Hotel****, Prága - Hotel Cluj, Cluj-Napoca - Gasthof Murau**, Stadl an der Mur - Hotel Daisy Superior ***, Krakkó - Valentin-napi hétvége repülővel, Barcelona - Travelodge Excel Hotel London, London - NH Hotel Prága, Prága - Gasthof Hauserwirt, Wörgl - Gasthof Kirchenwirt***, Gosau - Hotel Apogia Paris, Párizs - Athéni utazás repülőjeggyel, szállással, illetékekkel, Athén - Hotel Altaussee***, Altaussee - Mamaison Hotel Riverside, Prága - Hotel Olympik ****, Prága - Hotel Villa Huber, Afritz Am See - Hotel Voyage, Prága - Schlössl Hotel Kindl, Bad Gleichenberg - Green Yacht Hotel & Restaurant ****, Prága - K+K Hotel am Harras, München - Hotel Efekt Express****, Opole - Hotel Garni Birkenhof, Birkenhof - Riad Marelia, Marrákes - Boutique Hotel Justus Riga, Riga - La Prima Fashion Hotel****, Bécs - Hotel Breza, Podčetrtek - Erholungshotel Margarethenbad****, Rangersdorf - Hotel Courtyard by Marriott Linz, Linz - Ibis Wien City, Bécs - Hotel Die Barbara, Schladming - Angelo Hotel Prag, Prága - Ribarska Koliba Appartements, Póla - Hotel Nabucco, Prága - Hotel Krim Bled, Bled - Hotel Osimar***, Róma - City Hotel***Brno, Brno - Hotel Damona Regia***, Bojnice - Hotel Tintoretto***, Velence - Hotel Bellavista Terme, Padova - Alcova del Doge , Mira - Loisium Wine & Spa Resort Südsteiermark, Ehrenhausen - Hotel Theatrino****, Prága - Clarion Collection Hotel Griso, Malgrate - Hotel U Divadla ****, Prága - Buszos non-stop, Velence - Escuela Albufera, Valencia - Hotel Jorge V, Lisszabon - NH Hotel Prága, Prága - Barceló Praha Five, Prága - FerienPark Kreischberg, Sankt Lorenzen ob Murau - Hotel Schiphol A4 Amsterdam Aiport, Rijsenhout - Hotel Damona Regia***, Bojnice - Dorint Hotel Köln, Köln - Oxygen Residence, Varsó - Lapföldi kirándulás, Levi - Hotel San Giorgo Nápoly, Nápoly - Hotel Inturprag, Prága - Pure White Design Hotel****, Prága - Stuhleck Cafe-Pension s`Platzl, Semmering - Corinthia Hotel Prague *****, Prága - Club Hotel Cortina, Bécs - Ferienanlage Vitaler Landauerhof, Untertal - Dream Hill Business Deluxe Hotel****, Istanbul - Hotel Olympik Tristar***, Prága - Aska Washington Resort & Spa, Antalya - Pullman Château de Versailles, Versailles - Hotel Charles Central***, Prága - Hotel Evianquelle, Böckstein - Schlössl Hotel Kindl, Bad Gleichenberg - Hotel Juno, Prága - Apartmanház Central, Bad Kleinkirchheim - Grand Hotel Tiberio Rome, Róma - Hotel Savoy Paris-Clichy, Clichy - Hotel New Berlin, Berlin - Atelier Hotel, Gardone Riviera - Hotel Ribno Bled, Bled - Maiers Wellnesshotel Loipersdorf, Köröstyén - Gästehaus Jäger, Mariapfarr - Gästehaus Edelweiss, Mariapfarr - Dream Hill Business Deluxe Hotel****, Istanbul - Erholungshotel Margarethenbad****, Rangersdorf - Hotel Apoksiomen, Mali Losinj - City Hotel***Brno, Brno - Apartmanház Russbach, Russbach - Hotel Juno, Prága - Hotel Szeifert Sovata, Szováta - Ametyst Boutique Hotel Praha****, Prága - Brüsszel repülőjeggyel szállással, Brüsszel - Hotel Theatrino****, Prága - Relais Firenze Stibbert B&B;, Firenze - Sunflower Hotel Malta, San Pawl il-Ba?ar - ibis Styles Brussels Centre Stephanie, Saint-Gilles - Brixen Hotel ***, Prága - Hotel Juno, Prága - Haus Anni***, Bad Kleinkirchheim - Haus Anni***, Bad Kleinkirchheim - Hotel Ribno Bled, Bled - Hotel Olympik Tristar***, Prága - Krakkó autóbuszos utazás, Auschwitz - Breitenfelder Hof, Breitenfeld an der Rittschein - Ambassador Hotel, Opatija - Holiday Inn Express London Newbury park, London - Hotel Nevis Wellness & Spa, Oradea - Hotel I Ciliegi****, Firenze, Reggello - B Hotel Barcelona, Barcelona - Auerstein Hotel & Restaurant Heidelberg, Heidelberg - Gasthof Kreischberg***, Sankt Georgen Ob Murau - Pure White Design Hotel****, Prága - Hotel Elisabeth, Köröstyén - Corinthia Hotel Prague *****, Prága - Hotel Villa Huber, Afritz Am See - Hotel Sunrise****, Róma - Stuhleck Cafe-Pension s`Platzl, Semmering - Royal Harbour Hotel, Ramsgate - Isztambuli utazás repülőjeggyel, szállással, illetékekkel, Isztambul, Törökország - Hôtel Paris Surenses Longchamp, Suresnes - Alexandra Wellness Hotel***, Liptovský Ján - Hotel Debowy, Bielawa - Hotel DUO ****, Prága - Hotel Melia Luxemburg, Luxemburg - Hotel Galerie Royale****, Prága - Hotel Galerie Royale****, Prága - Hotel U Divadla ****, Prága - Hotel International Zagreb, Zágráb - Hotel Altenmarkt-Zauchensee***, Altenmarkt - Hotel Hvar***, Jelsa - Hotel Medano , El Médano - Hotel Kürschner****, Kötschach - Hotel Olympik Tristar***, Prága - Angelo Hotel Pilsen, Plzeň - Hotel Tintoretto***, Velence - Antico Casale Sarzana, Sarzana - Amedia Hotel Wien, Bécs - Sporting Club Residence, San Martino di Castrozza - Century Hotel Superior Antwerpen , Antwerpen - Apartman Pradalago-Amba, Marilleva - Hotel Aurora***, Podgora - Hotel Damona Regia***, Bojnice - Hotel Hedera, Rabac - Gästehaus Jäger, Mariapfarr - Hotel Wien Terbilek, Alanya - Egynapos síelés Semmeringen, Semmering - Hotel Fohnsdorf, Fohnsdorf - Hotel San Giorgo Nápoly, Nápoly - Best Western Universo Róma, Róma - Hotel Bellevue**** Cesky Krumlov, Cesky Krumlov - Hotel Mediterran ***+, Crikvenica - EL PASO Apartmanok, Sturovo - Red&Blue; Design Hotel****, Prága - Hotel Hahnbaum St Johann, Rettenstein - Hotel Olympik ****, Prága - Holiday Inn Watford, Watford - Feriendorf Obertraun, Obertraun - Hotel Raffel, Gyanafalva - Kunsthistorisches Museum Wien, Bécs - Stuhleck Cafe-Pension s`Platzl, Semmering - Bio Hotel Elite, Levico Terme - Adriatiq Resort Fontana**/****, Jelsa - Hotel Centrum****, Krakkó - Schloss Wilhelminenberg, Wien - Gasthof Schützenwirt**, Lackenhof - Hotel Best Rome, Róma - Hotel La Mela, Róma - Brixen Hotel ***, Prága - Hotel Kaprun***, Kaprun - Hotel DUO ****, Prága - Grand Hotel Lienz*****, Lienz - Hotel Ribno Bled, Bled - City Hotel***Brno, Brno - Sonnhof Hotel Rauris, Rauris - Mountain Lodge, Neukirchen am Großvenediger - Alphotel Innsbruck, Innsbruck - Hotel Osimar***, Róma - Hotel Laurenzhof, Lendorf - Barceló Praha****, Prága - San Gallo Palace****, Firenze - Hotel Theatrino****, Prága - Barceló Praha Five, Prága - Hotel Bella Vista Wellness***, Bodensdorf - Buszos non-stop, Velence - B&S; Pension, Bad Kleinkirchheim - Leonardo Hotel Brugge, Brugge - Hotel Saalbacher Hof, Saalbach-Hinterglemm - Buszos non-stop, Velence - Hotel Avalanche***, Vysoké Tatry - Palac Brunow, Brunów - Costa Brava repülőjeggyel, szállással illetékekkel, Costa Brava - Hotel Avalanche***, Vysoké Tatry - Ayre Gran Hotel Colon, Madrid - Hotel Damona Regia***, Bojnice - Virágos Ház, Sepsiszentgyörgy - NH Hotel Prága, Prága - Hotel Daisy Superior ***, Krakkó - Hotel Old Inn Cesky Krumlov, Cesky Krumlov - Hotel Villa Gasparini, Venice - Hotel Damona Regia***, Bojnice - Hotel U Divadla ****, Prága - Hotel Aida ****, Prága - Marc Aurelio Hotel Róma, Róma - Hotel Villa Gasparini, Venice - Hotel Old Inn Cesky Krumlov, Cesky Krumlov -

Wellness ajánlatok
- Crocus Gere Bor Hotel, Villány - Club Karos Spa**** Wellness Resort Zalakaros, Zalakaros - Mandala Day SPA, Budapest -

Városlátogatások
- Hôtel Alcyone, Velence - Apartman Hotel, Sárvár - Club 218 Premium Wellness Apartman, Siófok - Hotel Aida ****, Prága - Panoráma Wellness Apartman Hotel, Hajdúszoboszló - CE Plaza Hotel, Siófok - Park Hotel, Miskolctapolca - Családi Wellness Hotel Gyula, Gyula - Hotel Aqua, Eger - Kikelet Club Hotel ***, Miskolctapolca - Korona Hotel Eger, Eger - Hellasz Apartman, Gyula - Forget Me Not Bed and Breakfast, Barcelona - Zafír Apartman Sárvár, Sárvár - Kék Duna Wellness Hotel ****, Ráckeve - Hostal de la Placa, Barcelona - Seevillen Excelsior , Augsdorf - Hotel DUO ****, Prága - Hotel Arkadia, Pécs - Hotel Írottkő Kőszeg, Kőszeg - Hotel Old Inn Cesky Krumlov, Cesky Krumlov - Panorama Hotel Praag, Prága - Kristály Hotel ***, Keszthely - Csillagtúra Panzió Eger, Eger - Panorama Hotel Praag, Prága - D-Hotel, Gyula - Charming House Marqu?s, Porto - Velencei utazás repülőjeggyel, szállással és illetékekkel, Velence - Casa Simpatia, Róma - Alföld Gyöngye ***, Orosháza - Dvorak Spa Hotel, Karlovy Vary - Ferienwohnung Vendégház Kecskemét, Kecskemét - Palatinus Szálló, Sopron - Termál Hotel Liget, Érd - Hotel Ruze, Český Krumlov - Hotel Eger & Park ****, Eger - Corvin Hotel Gyula & Wellness Apartmanok ***, Gyula - Csillagtúra Panzió Eger, Eger - Panoráma Wellness Apartman Hotel, Hajdúszoboszló - Alfa Hotel és Wellness Centrum*** Superior, Miskolctapolca - Alfa Hotel és Wellness Centrum*** Superior, Miskolctapolca - Aranykereszt Hotel, Gyula - Hotel Ribera de Triana, Sevilla - Salgó Hotel Salgótarján, Salgótarján - World Fashion Apartments Amsterdam, Amszterdam - Design Merrion Hotel, Prága - Szent Gellért Hotel, Székesfehérvár - Malom Hotel, Debrecen - CE Plaza Hotel, Siófok - Panorama Hotel Prague****, Prága - Panoráma Wellness Apartman Hotel, Hajdúszoboszló - Várfürdő Panzió, Gyula - 4 ász Deluxe Apartman, Gyula - Hajdú Kastély Hotel, Hajdúszoboszló - Hotel Voyage, Prága - Hotel Bonifacio, Firenze - Bellevue Konferencia és Wellness Hotel, Esztergom - Aqua Hotel Gyula, Gyula - Hotel Szieszta ***, Sopron - Hotel Platán, Székesfehérvár - Hotel Silvanus, Visegrád - Hotel Stáció **** Superior Wellness & Konferencia Hotel, Vecsés - Alfa Hotel és Wellness Centrum*** Superior, Miskolctapolca - Club 218 Premium Wellness Apartman, Siófok - Hotel Villa Gasparini, Venice - Club 218 Premium Wellness Apartman, Siófok - Hotel Négy Évszak *** Superior, Hajdúszoboszló - Téglavár Apartman Gyula, Gyula - Balla Apartmanház Siófok, Siófok - Hotel Arborétum Sárvár, Sárvár - La Prima Fashion Hotel****, Bécs - Plaza Hotel Ljubljana, Ljubljana - Absolut Wellness Apartman, Hajdúszoboszló - Hotel Írottkő Kőszeg, Kőszeg - Steigenberger Hotel Hamburg, Hamburg - Hotel Corvus Aqua, Gyopárosfürdő - Családi Wellness Hotel Gyula, Gyula - Alcova del Doge , Mira - Anna Grand Hotel Wine & Vital ****, Balatonfüred - Hotel Arborétum Sárvár, Sárvár - Milánói utazás repülőjeggyel, szállással és illetékekkel, Milánó - Családi Wellness Hotel Gyula, Gyula - Média Apartman Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - Wellness Hotel Kakadu *** Superior, Keszthely - Ramada Hotel & Resort Lake Balaton, Balatonalmádi - Hotel Savoy Paris-Clichy, Clichy - Vár Hotel Wellness és Kastélyszálló, Visegrád - Szent Gellért Hotel, Székesfehérvár - Termál Hotel Liget, Érd - Hotel Írottkő Kőszeg, Kőszeg - Hotel Falkensteiner Am Schottenfeld , Bécs - Mercure Paris La Defense 5, Courbevoie - Madanis Liceo***, Barcelona - Major Apartmanház London Pub apartman, Hajdúszoboszló - Várfürdő Panzió, Gyula - Kristály Hotel ***, Keszthely - Pure White Design Hotel****, Prága - Hotel Cluj, Cluj-Napoca - Offi Ház Hotel Eger, Eger - Grand Hotel Glorius Makó, Makó - Gunaras Resort Spa Hotel **** Superior, Dombóvár - Jakabi Vadászház, Gödöllő - Gyulai Meseház Apartman ***, Gyula - Siesta Panzió, Nyíregyháza - Jázmin Panzió, Gyula - Royal Mediterran ****, Siófok - Hotel Daisy Superior ***, Krakkó - Club 218 Premium Wellness Apartman, Siófok - Vár Hotel Wellness és Kastélyszálló, Visegrád - Asztrik Szálláshely, Kalocsa - Valentin-napi hétvége repülővel, Barcelona - Hotel Szent János, Mohács - Travelodge Excel Hotel London, London - NH Hotel Prága, Prága - Hotel Margaréta, Balatonfüred - Róza Hotel*** Esztergom, Esztergom - Club 218 Premium Wellness Apartman, Siófok - Kikelet Club Hotel ***, Miskolctapolca - Hotel Apogia Paris, Párizs - Athéni utazás repülőjeggyel, szállással, illetékekkel, Athén - Mamaison Hotel Riverside, Prága - Hotel Silvanus, Visegrád - Baross City Hotel, Budapest - Kék Duna Wellness Hotel ****, Ráckeve - Hotel Olympik ****, Prága - Gambrinusz Apartman, Hajdúszoboszló - Hotel Voyage, Prága - Gyulai Meseház Apartman ***, Gyula - Aqua Hotel Gyula, Gyula - Green Yacht Hotel & Restaurant ****, Prága - Alföld Gyöngye ***, Orosháza - Dream Homes City Apartment Széna Budapest, Budapest - Korona Hotel Eger, Eger - CE Plaza Hotel, Siófok - Zafír Apartman Sárvár, Sárvár - K+K Hotel am Harras, München - Hotel Szent István, Eger - Corso Hotel Pécs, Pécs - Minaret Hotel, Eger - Plage Hotel****, Hajdúszoboszló - Bástya Wellness Hotel ****, Miskolctapolca - Ferienwohnung Vendégház Kecskemét, Kecskemét - Hotel Corvus Aqua, Gyopárosfürdő - Hotel Négy Évszak *** Superior, Hajdúszoboszló - Boutique Hotel Justus Riga, Riga - La Prima Fashion Hotel****, Bécs - Park Hotel, Miskolctapolca - Hotel Continent Szálloda és Étterem ****, Nyíregyháza - Panoráma Wellness Apartman Hotel, Hajdúszoboszló - Zöld Béka Vendég- és Apartmanház *, Hajdúszoboszló - Hotel Helikon***, Keszthely - Öreg- Tó Club Hotel , Tata - Corso Hotel Pécs, Pécs - Vinum Wellness és Konferencia Hotel****, Kiskőrös - Hotel Courtyard by Marriott Linz, Linz - Hotel Corvus Aqua, Gyopárosfürdő - Ibis Wien City, Bécs - Várszálló Apartman, Gyula - Hotel Unicornis**** Eger , Eger - Hotel Szent István, Eger - Angelo Hotel Prag, Prága - Hotel Divinus*****, Debrecen - Gambrinusz Apartman, Hajdúszoboszló - Hotel Nabucco, Prága - Hotel Silver****superior, Hajdúszoboszló - Hotel Osimar***, Róma - City Hotel***Brno, Brno - Club 218 Premium Wellness Apartman, Siófok - Hotel Tintoretto***, Velence - Hotel Bellavista Terme, Padova - Alcova del Doge , Mira - Kikelet Club Hotel ***, Miskolctapolca - Hotel Theatrino****, Prága - Hotel Pávai , Hajdúszoboszló - Park Hotel Pelikán, Szombathely - Hotel Aurum, Hajdúszoboszló - Hotel U Divadla ****, Prága - Csillagtúra Panzió Eger, Eger - Hotel Szent János, Mohács - Buszos non-stop, Velence - Escuela Albufera, Valencia - Hotel Jorge V, Lisszabon - Apollo Thermalhotel & Apartments****, Hajdúszoboszló - NH Hotel Prága, Prága - Luxus Apartmanok, Hajdúszoboszló - Barceló Praha Five, Prága - Corso Hotel Pécs, Pécs - Imola Udvarház Hotel, Eger - Thermal Hotel Victoria, Hajdúszoboszló - Corvin Hotel Gyula & Wellness Apartmanok ***, Gyula - Motel California Budapest, Budapest - Média Apartman Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - Hotel Schiphol A4 Amsterdam Aiport, Rijsenhout - Kék Duna Wellness Hotel ****, Ráckeve - Villa Gasparini***, Venice - Öreg- Tó Club Hotel , Tata - Ambient Hotel & AromaSPA Sikonda Komló, Komló - Animation City Hostel, Budapest - Dorint Hotel Köln, Köln - Villa Campana ***, Siófok - Oxygen Residence, Varsó - Bellevue Konferencia és Wellness Hotel, Esztergom - Club 218 Premium Wellness Apartman, Siófok - Hotel San Giorgo Nápoly, Nápoly - Téglavár Apartman Gyula, Gyula - Hotel Inturprag, Prága - Tisza Balneum Hotel Konferencia & Wellness Központ ****, Tiszafüred - Pure White Design Hotel****, Prága - Hotel Arborétum Sárvár, Sárvár - Hotel Mediterran, Pécs - Kék Duna Wellness Hotel ****, Ráckeve - Panoráma Wellness Apartman Hotel, Hajdúszoboszló - Bástya Wellness Hotel ****, Miskolctapolca - Bellevue Konferencia és Wellness Hotel, Esztergom - Kikelet Club Hotel ***, Miskolctapolca - Csillagtúra Panzió Eger, Eger - Corinthia Hotel Prague *****, Prága - Hotel Silver Resort ****, Balatonfüred - Thermal Hotel Victoria, Hajdúszoboszló - Kék Duna Wellness Hotel ****, Ráckeve - Club Hotel Cortina, Bécs - Home Made Hostel, Budapest - Calimbra Wellness Hotel ****, Miskolctapolca - Hotel Írottkő Kőszeg, Kőszeg - Ramada Hotel & Resort Lake Balaton, Balatonalmádi - Jakabi Vadászház, Gödöllő - Boutique Hotel Civitas Sopron, Sopron - Park Inn By Radisson, Sárvár - Corso Hotel Pécs, Pécs - Dóm Hotel ****, Szeged - Hotel Stáció **** Superior Wellness & Konferencia Hotel, Vecsés - Média Apartman Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - Absolut Wellness Apartman, Hajdúszoboszló - Dream Hill Business Deluxe Hotel****, Istanbul - Hotel Olympik Tristar***, Prága - Pálma Panzió, Kaposvár - Média Apartman Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - Hotel Kitty ***, Miskolctapolca - Hotel Aqua, Eger - Pullman Château de Versailles, Versailles - Aquatherma Termálfalu és Kemping ***, Zalaegerszeg - Média Apartman Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - Hotel Charles Central***, Prága - Oliva Hotel, Veszprém - Malom Hotel, Debrecen - Hotel Juno, Prága - Grand Hotel Tiberio Rome, Róma - Média Apartman Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - Hotel Savoy Paris-Clichy, Clichy - Hotel Helikon***, Keszthely - Alfa Hotel és Wellness Centrum*** Superior, Miskolctapolca - Hotel New Berlin, Berlin - Gyulai Meseház Apartman ***, Gyula - Hotel Arkadia, Pécs - Corvin Hotel Gyula & Wellness Apartmanok ***, Gyula - Hotel Aurum Family, Hajdúszoboszló - Aqua Hotel Gyula, Gyula - Zöld Béka Vendég- és Apartmanház *, Hajdúszoboszló - Hotel Romantik Eger, Eger - Alfa Hotel és Wellness Centrum*** Superior, Miskolctapolca - Corso Hotel Pécs, Pécs - Jakabi Vadászház, Gödöllő - Vár Hotel Wellness és Kastélyszálló, Visegrád - Dream Hill Business Deluxe Hotel****, Istanbul - Öreg- Tó Club Hotel , Tata - Jagello Business Hotel ***, Budapest - Hellasz Várapartman, Gyula - Hotel Stáció **** Superior Wellness & Konferencia Hotel, Vecsés - Hotel Silvanus, Visegrád - Kikelet Club Hotel ***, Miskolctapolca - Hotel Aurora ****, Miskolctapolca - Hajdú Kastély Hotel, Hajdúszoboszló - Palatinus Szálló, Sopron - Zafír Apartman Sárvár, Sárvár - Hunguest Hotel Flóra, Eger - City Hotel***Brno, Brno - Várárok Apartman Gyula, Gyula - Aqua Hotel Gyula, Gyula - Zafír Apartman Sárvár, Sárvár - Hotel Juno, Prága - Imola Hotel Platán****, Eger - Hotel Szent János, Mohács - Ametyst Boutique Hotel Praha****, Prága - Ramada Hotel & Resort Lake Balaton, Balatonalmádi - Koktél- és sörhajó, Budapest - Royal Mediterran ****, Siófok - Brüsszel repülőjeggyel szállással, Brüsszel - Vár Hotel Wellness és Kastélyszálló, Visegrád - Hotel Silver Resort ****, Balatonfüred - Hotel Theatrino****, Prága - Relais Firenze Stibbert B&B;, Firenze - Club 218 Premium Wellness Apartman, Siófok - Hotel Silvanus, Visegrád - Zafír Apartman Sárvár, Sárvár - Hotel Aurora ****, Miskolctapolca - Hotel Szent István, Eger - Hotel Arborétum Sárvár, Sárvár - Dóm Hotel ****, Szeged - Brixen Hotel ***, Prága - Aqua Hotel Gyula, Gyula - Hotel Négy Évszak *** Superior, Hajdúszoboszló - Hotel Bodrog****, Sárospatak - Jakabi Vadászház, Gödöllő - Hotel Juno, Prága - Alfa Hotel és Wellness Centrum*** Superior, Miskolctapolca - Hotel Aurora ****, Miskolctapolca - Hotel Corvus Aqua, Gyopárosfürdő - Illaberek Panzió Eger, Eger - Apartman Hotel, Sárvár - Hotel Platán, Székesfehérvár - Hotel Írottkő Kőszeg, Kőszeg - Ramada Hotel & Resort Lake Balaton, Balatonalmádi - Aranykereszt Hotel, Gyula - Hotel Unicornis**** Eger , Eger - CE Plaza Hotel, Siófok - Hellasz Várapartman, Gyula - Hotel Olympik Tristar***, Prága - Bástya Wellness Hotel ****, Miskolctapolca - Corso Hotel Pécs, Pécs - Dream Homes City Apartment Széna Budapest, Budapest - Park Hotel Ambrózia ***, Hajdúszoboszló - Bástya Wellness Hotel ****, Miskolctapolca - Csillagtúra Panzió Eger, Eger - Anna Grand Hotel Wine & Vital ****, Balatonfüred - Ferienwohnung Vendégház Kecskemét, Kecskemét - Park Hotel ***, Gyula - Grand Hotel Glorius Makó, Makó - Royal Mediterran ****, Siófok - Holiday Inn Express London Newbury park, London - Hotel Makár Sport & Wellness ****, Pécs - Hotel Nevis Wellness & Spa, Oradea - Hotel I Ciliegi****, Firenze, Reggello - Hotel Korona Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - Alföld Gyöngye ***, Orosháza - B Hotel Barcelona, Barcelona - Barátság Gyógy- és Wellness Szálloda***superior, Hajdúszoboszló - Termál Hotel Liget, Érd - Illaberek Panzió Eger, Eger - Hotel Szent János, Mohács - Balla Apartmanház Siófok, Siófok - Auerstein Hotel & Restaurant Heidelberg, Heidelberg - Hellasz Apartman, Gyula - Pure White Design Hotel****, Prága - Zöld Béka Vendég- és Apartmanház *, Hajdúszoboszló - Vinum Wellness és Konferencia Hotel****, Kiskőrös - Hotel Óbester ****, Debrecen - Kenézy Szállás, Hajdúszoboszló - Hotel Rubinia, Eger - Oliva Hotel, Veszprém - Hajdú Kastély Hotel, Hajdúszoboszló - Corinthia Hotel Prague *****, Prága - Hotel Sunrise****, Róma - Anna Grand Hotel Wine & Vital ****, Balatonfüred - Mozart Hotel ****, Szeged - Apollo Thermalhotel & Apartments****, Hajdúszoboszló - Balla Apartmanház Siófok, Siófok - Zöld Béka Vendég- és Apartmanház *, Hajdúszoboszló - Isztambuli utazás repülőjeggyel, szállással, illetékekkel, Isztambul, Törökország - Major Apartmanház London Pub apartman, Hajdúszoboszló - Boutique Hotel Civitas Sopron, Sopron - Plage Hotel****, Hajdúszoboszló - Várszálló Apartman, Gyula - Jázmin Panzió, Gyula - Hôtel Paris Surenses Longchamp, Suresnes - Imola Hotel Platán****, Eger - Hotel Romantik Eger, Eger - Hotel Korona Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - CE Plaza Hotel, Siófok - Jakabi Vadászház, Gödöllő - Vinum Wellness és Konferencia Hotel****, Kiskőrös - Hotel DUO ****, Prága - Bellevue Konferencia és Wellness Hotel, Esztergom - Hotel Melia Luxemburg, Luxemburg - Hotel Galerie Royale****, Prága - Hotel Galerie Royale****, Prága - Canada Hotel Budapest, Budapest - Barátság Gyógy- és Wellness Szálloda***superior, Hajdúszoboszló - Alföld Gyöngye ***, Orosháza - Hotel U Divadla ****, Prága - Hotel International Zagreb, Zágráb - Családi Wellness Hotel Gyula, Gyula - Apollo Thermalhotel & Apartments****, Hajdúszoboszló - London Pub Apartman, Hajdúszoboszló - Motel California Budapest, Budapest - Vár Hotel Wellness és Kastélyszálló, Visegrád - Ramada Hotel & Resort Lake Balaton, Balatonalmádi - Pálma Panzió, Kaposvár - Club 218 Premium Wellness Apartman, Siófok - Hotel Silvanus, Visegrád - Hotel Olympik Tristar***, Prága - Hotel Arkadia, Pécs - Angelo Hotel Pilsen, Plzeň - Hotel Tintoretto***, Velence - Pálma Panzió, Kaposvár - Hotel Mediterran, Pécs - Amedia Hotel Wien, Bécs - Corso Boutique Hotel Gyula, Gyula - Balla Apartmanház Siófok, Siófok - Hotel Panoráma, Eger - Century Hotel Superior Antwerpen , Antwerpen - Konferencia Hotel, Győr - Anna Grand Hotel Wine & Vital ****, Balatonfüred - Hotel Stáció **** Superior Wellness & Konferencia Hotel, Vecsés - Boutique Hotel Civitas Sopron, Sopron - Corvin Hotel Gyula & Wellness Apartmanok ***, Gyula - CE Plaza Hotel, Siófok - Korona Hotel Eger, Eger - Várfürdő Panzió, Gyula - Siesta Panzió, Nyíregyháza - Hotel Stáció **** Superior Wellness & Konferencia Hotel, Vecsés - Gyulai Meseház Apartman ***, Gyula - Offi Ház Hotel Eger, Eger - Corso Boutique Hotel Gyula, Gyula - Gambrinusz Apartman, Hajdúszoboszló - Mátyus Udvarház, Eger - Korona Hotel Eger, Eger - Korona Hotel Eger, Eger - Hotel Aqua, Eger - Ferienwohnung Vendégház Kecskemét, Kecskemét - Calimbra Wellness Hotel ****, Miskolctapolca - Gyulai Meseház Apartman ***, Gyula - Hotel Romantik Eger, Eger - Hotel San Giorgo Nápoly, Nápoly - Imola Hotel Platán****, Eger - Best Western Universo Róma, Róma - Hellasz Várapartman, Gyula - Hotel Rubinia, Eger - Hotel Romantik Eger, Eger - Minaret Hotel, Eger - Hajdú Kastély Hotel, Hajdúszoboszló - Hotel Fagus Konferencia és Wellnesshotel ****, Sopron - HoldLux Apartmanok, Sárvár - Red&Blue; Design Hotel****, Prága - Panoráma Wellness Apartman Hotel, Hajdúszoboszló - Hotel Olympik ****, Prága - Hotel Margaréta, Balatonfüred - Elizabeth Hotel****Superior, Gyula - Hotel Margaréta, Balatonfüred - Hotel Kitty ***, Miskolctapolca - Hotel Corvus Aqua, Gyopárosfürdő - Korona Hotel Eger, Eger - Hotel Centrum****, Krakkó - 4 ász Deluxe Apartman, Gyula - Schloss Wilhelminenberg, Wien - Hotel Korona Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - Hotel Best Rome, Róma - Hotel La Mela, Róma - Brixen Hotel ***, Prága - Hotel DUO ****, Prága - Hajdú Kastély Hotel, Hajdúszoboszló - Grand Hotel Lienz*****, Lienz - Wellness Hotel Kakadu *** Superior, Keszthely - Jókai Villa Hotel ****, Siófok - Hotel Platán, Székesfehérvár - City Hotel***Brno, Brno - Hotel Aurum, Hajdúszoboszló - Alphotel Innsbruck, Innsbruck - Csillagtúra Panzió Eger, Eger - Hotel Osimar***, Róma - Csillagtúra Panzió Eger, Eger - Ferienwohnung Vendégház Kecskemét, Kecskemét - Pálma Panzió, Kaposvár - Hotel Romantik Eger, Eger - Hotel Unio, Budapest - Barceló Praha****, Prága - Ramada Hotel & Resort Lake Balaton, Balatonalmádi - San Gallo Palace****, Firenze - Pálma Panzió, Kaposvár - Park Hotel, Miskolctapolca - Hotel Theatrino****, Prága - Corvin Hotel Gyula & Wellness Apartmanok ***, Gyula - Panoráma Wellness Apartman Hotel, Hajdúszoboszló - Barceló Praha Five, Prága - Buszos non-stop, Velence - Leonardo Hotel Brugge, Brugge - CE Plaza Hotel, Siófok - Arena Savaria, Szombathely - Salgó Hotel Salgótarján, Salgótarján - Ferienwohnung Vendégház Kecskemét, Kecskemét - Barátság Gyógy- és Wellness Szálloda***superior, Hajdúszoboszló - Park Hotel, Miskolctapolca - Média Apartman Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló - Várfürdő Panzió, Gyula - Ferienwohnung Vendégház Kecskemét, Kecskemét - Csillagtúra Panzió Eger, Eger - Öreg- Tó Club Hotel , Tata - Buszos non-stop, Velence - Palac Brunow, Brunów - Magyar Ízek Magyar Háza, Budapest - Mátyus Udvarház, Eger - Jakabi Vadászház, Gödöllő - Anna Grand Hotel Wine & Vital ****, Balatonfüred - Várárok Apartman Gyula, Gyula - Costa Brava repülőjeggyel, szállással illetékekkel, Costa Brava - Barátság Gyógy- és Wellness Szálloda***superior, Hajdúszoboszló - Ayre Gran Hotel Colon, Madrid - Zöld Béka Vendég- és Apartmanház *, Hajdúszoboszló - Hotel Arborétum Sárvár, Sárvár - Aranykereszt Hotel, Gyula - NH Hotel Prága, Prága - Hotel Daisy Superior ***, Krakkó - Hotel Old Inn Cesky Krumlov, Cesky Krumlov - Hotel Villa Gasparini, Venice - Corvin Hotel Gyula & Wellness Apartmanok ***, Gyula - Hotel Romantik Eger, Eger - Hotel U Divadla ****, Prága - Hotel Silvanus, Visegrád - Hotel Aqua, Eger - Hotel Aida ****, Prága - Marc Aurelio Hotel Róma, Róma - Hotel Villa Gasparini, Venice - Hotel Old Inn Cesky Krumlov, Cesky Krumlov -

Kastélyhotelek
- Fried Kastély Szálloda és Étterem****, Simontornya - Bodrogi Kúria **** Wellness Hotel, Inárcs - Bodrogi Kúria **** Wellness Hotel, Inárcs - Kastélyhotel Sasvár Resort, Parádsasvár - Szidónia Kastélyszálloda, Röjtökmuzsaj - Kastélyhotel Sasvár Resort, Parádsasvár - Batthyány Kastélyszálló, Zalacsány - Bodrogi Kúria **** Wellness Hotel, Inárcs - Szidónia Kastélyszálloda, Röjtökmuzsaj - La Contessa Kastélyhotel ****, Szilvásvárad - Kőkapu Vadászkastély és Hotel ***, Nagyhuta - Fried Kastély Szálloda és Étterem****, Simontornya -


kuponos szállások szállás kuponok akciós üdülések belföldön last minute üdülés külföldi nyaralás olcsón utazás last minute akciós külföldi utazások nyaralás last minute utazás belföld akció belföldi nyaralás olcsón akciós utak belföldön olcsó belföldi utak akciós nyaralások belföldön akciós belföldi üdülések akciós belföldi utazás olcsó külföldi utak nyaralás akció belföldi nyaralások akciós belföldi nyaralás akciós utazások belföldön akciós nyaralások külföldön utazások olcsón akciós nyaralás belföld akciós utazások külföld belföldi akciós utak akciós külföldi nyaralások last minute belfold belföldi utak last minit utak akciós utak belföld last minute akciók akcios utazasok akciós üdülések akcios utak last minut utak akciós belföldi utak lastminute utak kuponos utazás last minute utak hotel kuponok kuponos utazások


Design-PHP-MySQL: cidalain | Copyright * Kuponosutazas.hu * 2011 - 2015